Kuulumisen kulttuurisuus: kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus

Arts of Belonging -tiimi
Tutkimusryhmä: Nina Sääskilahti, Saara Jäntti, Kaisa Ahvenjärvi, Tuuli Lähdesmäki, Antti Vallius, Tuija Saresma ja Kaisa Hiltunen.

Monitieteinen tutkimushanke taiteen ja kulttuurin merkityksestä paikkoihin identifioitumisessa, yhteisöihin liittymisessä ja niistä ulos sulkemisessa

Kuulumisen kulttuurisuus: kiinnittymisen affektiivisuus ja materiaalisuus on monitieteinen tutkimushanke, jonka lähtökohtana on se, että kuuluminen ja kiinnittyminen ovat osa yksilöllistä identiteettiä, mutta tärkeitä myös ryhmille, yhteisöille ja kansakunnille. Kuulumiset ja kiinnittymiset ovat moniperustaisia, yhtäaikaisia tai toisiaan seuraavia. Niissä on usein kyse politiikasta ja vallasta määritellä sitä, kuka saa kuulua johonkin. Kuulumisen kääntöpuoli on ulossulkeminen. Tiettyjä alueita pyritään hallitsemaan fyysisesti, retorisesti tai symbolisesti, mikä samalla tarkoittaa toisten rajaamista ulkopuolelle.

Tässä tutkimushankkeessa tarkastelemme kulttuurisia paikantumisia ja kiinnittymisiä suhteessa yksilölliseen kuulumisen kokemukseen ja yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Kulttuurista kuulumista analysoimme jäsentämällä valokuvista, elokuvista, kaunokirjallisuudesta, internet-keskusteluista ja EU-asiakirjoista koostuvaa empiiristä aineistoa teoreettisten käsitteiden (intersektionaalisuus, ylirajaisuus, translokaalisuus) avulla.

Osahankkeissa selvittelemme kotiin, paikallis- ja kansallismaisemaan, muistiyhteisöihin ja Eurooppaan kiinnittymisen mekanismeja ja toisaalta tapoja, joilla pyritään osoittamaan mm. maahanmuuttajille, etnisille ja seksuaalivähemmistöille tai mielenterveysongelmaisille heidän paikkansa.

Erillisissä hankkeissa ja yhteisissä seminaareissa kehittelemme visuaalisia menetelmiä, toimintatutkimusta, nettietnografiaa ja taiteella tutkimista.

Tutkimushankkeelle on myönnetty rahoitusta Koneen Säätiöltä. Lue tiedote hankerahoituksesta täältä.

Koneen Säätiö

 

 

Vastuullinen johtaja: FT, dosentti Tuija Saresma
Jyväskylän Yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos

Hankkeen vanhat sivut täällä.

jyu-logo