Nina Sääskilahti

Nina Sääskilahti

Nina (kutsumanimi Ninni) on toiminut tutkijana Jyväskylän yliopistossa vuodesta 1997 alkaen sekä erilaisissa tutkimushankkeissa että itsenäisenä tutkijana. Nykyisten tutkimusintressien juuret löytyvät 1990-luvun lopussa käynnistyneistä silloisen Etnologian laitoksen tutkimushankkeista, joissa hänen tutkimusteemanaan oli aika ja muisti. Hän väitteli nykykulttuurin tutkimuksesta vuonna 2011 (Ajan partaalla. Omaelämäkerrallinen aika, päiväkirja ja muistin kulttuuri, Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 105). Viimeksi hän on toiminut Lapin yliopiston tutkimushankkeessa Taide ja kulttuuri Lapin sodanjälkeisessä henkisessä ja materiaalisessa jälleenrakennuksessa sekä osittain samoja aiheita käsittelevässä omassa Koneen säätiön rahoittamassa tutkimushankkeessaan.

Nina Sääskilahti tutkii kuulumista Reino Rinteen jälleenrakennuskauden kaunokirjallisissa teoksissa tilallisuuteen huomiota kiinnittävän geokritiikin kautta; yhtäältä fantasiana hyvästä elämästä ja toisaalta fantasian purkautumista. Lisäksi uusien kuulumisen tilojen kuvittelua teorioissa ja taiteessa yleisemmin. Kolmantena kiinnostuksen kohteena on muisti ja affektiivisuus sekä muistin politiikan ja kuulumisen suhteet.

Aiheeseen liittyvät julkaisut

Sääskilahti, Nina (2013) Ruptures and returns. From loss of memory to the memory of a loss. Ethnologia Fennica 2013, 40, s. 40–-53.

Lähdesmäki Tuuli, Ahvenjärvi Kaisa, Hiltunen Kaisa, Jäntti Saara, Saresma Tuija, Sääskilahti Nina & Vallius Antti (2014) Mapping the Concept(s) of Belonging. Picken S and Platt J (eds) ACCS2014. The Asian Conference on Cultural Studies, Conference Proceedings 2014. Nagoya: The International Academic Forum, pp. 85–99. (http://iafor.org/Proceedings/ACCS/ACCS2014_proceedings.pdf)

Sääskilahti, Nina (2014) Tuhon ja rakkauden maisema. Teoksessa Tuija Saresma & Saara Jäntti (toim.): Maisemassa. Sukupuoli suomalaisuuden kuvastoissa, s. 125–-158. Jyväskylä: Nykykulttuurin tutkimuskeskus.

Sääskilahti, Nina (2015) Women as Sites for the Contestation of Northern Memories of War. Historical Novels and the Lapland War. Teoksessa Linda Kaljundi, Eneken Laanes & Ilona Pikkanen (toim.): Novels, Histories, Novel Nations. Historical Fiction and Cultural Memory in Finland and Estonia, s.279-297 Helsinki: SKS.

Sääskilahti, Nina (2015) Lapin sodan tuhot Yläkemijoella. Teoksessa Vesa Puuronen (toim.): Elämää Yläkemijoen kylissä: Yläkemijoen historia I, s. 460-471.

Sääskilahti, Nina (2016) Konfliktinjälkeiset kulttuuriympäristöt, muisti ja materiaalisuus. Tahiti – Taidehistoria tieteenä 1/2016.

Lähdesmäki, Tuuli, Saresma, Tuija, Hiltunen, Kaisa, Jäntti, Saara, Sääskilahti, Nina,  Vallius, Antti & Ahvenjärvi, Kaisa  (ilmestyy) Fluidity and Flexibility of ‘Belonging’. Uses of the Concept in Contemporary Research.

Sääskilahti, Nina (ilmestyy) Muistamisen onnesta ja kärsimyksestä. Kulttuurintutkimus 4/2015.

Sääskilahti, Nina (ilmestyy) Kodittomuus ja kuuluminen Reino Rinteen jälleenrakennuskauden teksteissä.  Kulttuurintutkimus 4/2015.

Nina Sääskilahti, Jyväskylän yliopisto