Tuuli Lähdesmäki

Politiikat, affektit ja toimijuus eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamisessa

Tuuli LähdesmäkiKulttuuriperintö on affektiivinen ja helposti politisoituva käsite, jota hyödynnetään erilaissa identiteettiprojekteissa. Sekä Euroopan komissio että parlamentti ovat viime vuosikymmeninä kiinnostuneet kansalliset rajat ylittävän eurooppalaisen kulttuuriperinnön luomisesta. EU onkin viime vuosina käynnistänyt useita eurooppalaisen kulttuuriperinnön esiintuomiseen ja vaalimiseen keskittyviä hankkeita ja pyrkinyt rakentamaan unionista uutta toimijaa kulttuuriperintöprosessien kentälle. Näissä hankkeissa kulttuuriperinnön territoriaalisten ja yhteisöllisten merkitysten ulottuvuutena on kokonainen maanosa – monien mielikuvien ja todellisuuksien Eurooppa. Tutkimuksessa etsitään vastauksia kysymyksiin: Miten eurooppalaista kulttuuriperintöä tuotetaan EU:ssa? Millaisia politiikkoja ja toimijuuksia eurooppalaisen kulttuuriperinnön tuottamiseen kiinnittyy? Miten kulttuuriperinnön affektiivisuutta käytetään sen merkitysten muodostamisessa? Miten kulttuuriperintöön liittyvät politiikat, toimijuudet ja affektit kytkeytyvät toisiinsa? Tutkimusmateriaaleina ovat EU:n asiakirjat, Euroopan kulttuuriperintötunnuksen saaneiden kohteiden tiedotusmateriaali sekä EU:n kulttuuriperintöhankkeiden toteuttamiseen osallistuvien henkilöiden haastattelut.

Avainsanat: affekti, alueellisuus, Euroopan unioni, Eurooppa, identiteetti, kansallinen, kulttuuriperintö, paikallisuus, politiikka, toimijuus.

FT, YTT, dos. Tuuli Lähdesmäki (taidehistoria, kulttuurintutkimus, sosiologia)

FT, YTT, dosentti Tuuli Lähdesmäki työskentelee akatemiatutkijana taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Lähdesmäki tutki taidehistorian väitöskirjassaan (Jyväskylän yliopisto, 2007) henkilömonumenttien merkitysten diskursiivista muodostumista alueellisten identiteettien, suomalaisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumisen näkökulmasta. Lähdesmäki on tutkinut Suomen Akatemian rahoittamassa tutkijatohtorin projektissaan ”Identiteettipolitiikkaa kolmessa Euroopan kulttuuripääkaupungissa: Pécs, Tallinna ja Turku” (ID –ECC) identiteettien tuottamista EU:n kulttuuriohjelmien poliittisessa retoriikassa ja ohjelmien toteuttamisessa alueellisella ja paikallisella tasolla. Projektin keskeisimmät tulokset on julkaistu sosiologian väitöskirjana (Itä-Suomen yliopisto, 2014). Lähdesmäki työskentelee parhaillaan akatemiatutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa ”European cultural heritage in the making: politics, affects, and agency (EUCHE)” ja johtaa Euroopan tutkimusneuvoston rahoittamaa projektia “Legitimation of European cultural heritage and the dynamics of identity politics in the EU” (EUROHERIT).

Tuuli Lähdesmäki, Jyväskylän yliopisto

EUROHERIT-hankkeen kotisivut