Antti Vallius

Antti Vallius

Olen filosofian tohtori, joka väitteli vuonna 2013 taidehistorian oppiaineesta väitöskirjalla Kuvien maaseutu: maaseutumaisemakuvaston luomat mielikuvat suomalaisesta maaseutukulttuurista. Tutkijana olen ollut kiinnostunut maisemasta ja ympäristön kuvallisesta esittämisestä sekä siitä, miten kuvat vaikuttavat ihmisten ympäristön hahmottamiseen.

Väitöskirjatyöni alkoi Jyväskylän ja silloisen Joensuun yliopiston yhteisessä monitieteisessä Kulttuurinen kestävyys maaseudulla (KULKEMA 2007–2010) -tutkijakoulutusohjelmassa. Väitöstyössäni keskityin tarkastelemaan suomalaisen maaseutumaiseman vakiintuneita kuvaustapoja ja niiden synnyttämiä kollektiivisia mielikuvia. Kulttuurisen kestävyyden näkökulmasta keskeiseksi pohdinnan kohteeksi muodostui se, miten kuvasto suhtautui aktuaalisen maaseudun jatkuvaan kehitykseen ja muutokseen.

Väitöksen jälkeen mielenkiintoni kohdistui yhä enemmän sen pohtimiseen, miten vallitsevat kuvastot ja niiden luomat mielikuvat voivat käytännössä vaikuttaa ihmisten ympäristön hahmotuksiin ja niihin liitettyihin arvoihin. Kuulumisen kulttuurit -hanke tarjosi oivat puitteet tarkastella em. kysymyksiä, ja osatutkimukseni keskiössä ovat kanonisoituneet maisemakuvastot sekä kolmen kuvausryhmän tuottamat henkilökohtaiset ympäristön kuvalliset esitykset. Kyseisen aineiston pohjalta pyrin tarkastelemaan sekä tilallisen kuulumisen politiikkoihin rinnastuvia diskursiivisten kuvastojen luomia mielikuvia että tiettyihin paikkoihin kohdistettuja henkilökohtaisia kuulumisen tunteita. Tutkimuksen tavoitteena on havainnoida ennen kaikkea tärkeäksi miellettyjen paikkojen valintamotiiveja ja niistä löytyviä esteettisiä ulottuvuuksia, joiden kautta on mahdollista tuottaa entistä tarkempaa tietoa siitä, miten kuvat, niiden luomat mielikuvat ja itse ympäristön kuvaaminen voivat vaikuttaa ihmisten paikkaan kiinnittymisen ja kuulumisen tunteisiin.

Antti Vallius, Jyväskylän yliopisto